Informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kąclowej, Kąclowa 280 33-330 Grybów, zsp.kaclowa@interia.pl, 18 447 23 61.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: jola.gruca23@gazeta.pl.
3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. Przykładem takiego podmiotu jest dostawca systemu dziennika elektronicznego.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji.
8. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisów Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo:
    1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
    2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
    3) do ograniczenia przetwarzania danych,
    4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.