Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej

Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kąclowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://zsp-kaclowa.pl/

Dane teleadresowe jednostki

Telefon: +48 184472361
Fax: +48 184472361
E-mail: zsp.kaclowa@interia.pl
Adres korespondencyjny: Kąclowa 280, 33-330 Grybów

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, zostały opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSPK.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kąclowej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Piotr Pater
e-mail: piotr.pater@zsp-kaclowa.pl
Telefon: +48 184472361

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony drogi wojewódzkiej nr 981. Na parterze w wejściu głównym do budynku zamontowana jest pochylnia. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
Szkoła posiada parking ogólnodostępny w odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych do budynku. Wyodrębniono miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed wejściem do budynku.
Na terenie szkoły zainstalowano monitoring.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku brak jest windy.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Budynek jest częściowo dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich.